kinh doanh khách sạn

Sơ đồ cơ cấu tổ chức khách sạn | kinh doanh khách sạn

Cơ cấu tổ chức khách sạn thường được tổ chức theo mô hình cũng như quy mô kinh doanh của khách sạn. Khi kinh doanh khách sạn phát triển, cơ cấu khách sạn thường được bổ sung thêm các cấp quản lý, ngược lại khách sạn sẽ giảm các cấp độ quản lý cũng như cơ cấu nhân viên khi kinh doanh đi xuống.

Một số khách sạn sẽ loại bỏ cấp quản lý ở các bộ phận, hoặc gộp chung một số bộ phận với nhau trong cùng một cấp quản lý để tinh giản cơ cấu.

cơ cấu tổ chức khách sạn

Mô hình trên là tổ chức phân chia theo nhóm các bộ phận, tổ chức kết hợp công việc giữa các bộ phận theo cách hợp lý & hiệu quả. Thiết lập một cơ chế để phối hợp công việc giữa các bộ phận tạo thành một tổng thể thống nhất, hài hòa.