quản lý thu chi nhà hàng

Cách quản lý tài chính thu chi nhà hàng

Quản lý tài chính nhà hàng là cũng tương tự như quản lý tài chính doanh nghiệp bao gồm các hoạt động hoạch toán chi phí, doanh thu bán hàng, kết toán lời lỗ,…Để xác định chính xác hoạt động kinh doanh nhà hàng lời lỗ cần có cách quản lý tài chính rõ ràng & đầy đủ.

Việc xác định một cách chính xác lợi nhuận từ việc kinh doanh là một phần thiết yếu trong việc đánh giá tình hình tài chính của nhà hàng. Và dưới đây là các bước trong quản lý tài chính nhà hàng:

Chi phí hoạt động nhà hàng

Chi phí hoạt động bao gồm tất cả các chi phí gián tiếp liên quan đến việc điều hành nhà hàng (chi phí này không bao gồm thực phẩm hàng tồn, vì chúng được coi là chi phí trực tiếp). Để xác định chi phí hoạt động nhà hàng của bạn, chỉ cần cộng tất cả các chi phí áp dụng được liệt kê bên dưới (có thể 1 số chi phí nhà hàng của bạn không có thì loại bỏ ra):

  • Chi phí khấu hao tài sản – thuê mặt bằng
  • Tiền lương thưởng nhân viên
  • Chi phí quản lý: sửa chữa nhà hàng, thuê bãi đậu xe, thuê kế toán, tư vấn, …
  • Các tiện ích, bao gồm cả dịch vụ internet.
  • Chi phí bán hàng hàng tháng, chi phí quảng cáo
quản lý tài chính nhà hàng


Giá vốn hàng bán

COGS – Cost of Goods Sold: giá vốn hàng bán là số tiền bạn bỏ ra để mua nguyên liệu thực phẩm, đồ uống trước khi chế biến ra thực đơn – đồ uống theo menu của nhà hàng.

COGS = Tồn đầu kỳ + Mua trong kỳ – Tồn cuối kỳ

Kỳ bán hàng của nhà hàng có thể theo tháng hoặc quý, xác định giá vốn hàng bán liên quan đến nguyên liệu thực phẩm nhà hàng theo công thức trên là đơn giản, dễ sử dụng nhất.

Tính toán lợi nhuận gộp

Gross Profit: lợi nhận gộp hay lãi gộp là số tiền nhà hàng kiếm được sau khi đi chi phí tạo ra món ăn trên thực đơn (menu) hay đơn giản là trừ đi giá vốn hàng bán đã xác định ở trên.

Gross Profit = Tổng doanh thu – COGS

Lợi nhuận ròng

Net Income: lợi nhuận ròng hay còn gọi là thu nhập ròng – là lợi nhuận của nhà hàng sau khi trừ chi phí, đây là chỉ số đo lường quan trọng trong quản lý chi phí nhà hàng:

Net Income = Lợi nhuận gộp (Gross Profit) – Tổng chi phí

Tổng chi phí = chi phí hoạt động nhà hàng (ở phía trên) + thuế + chi phí khác


Để hoạch toán chính xác chi phí – lợi nhuận trong kinh doanh nhà hàng, yêu cầu sổ sách kế toán thu chi phản ánh đầy đủ rõ ràng – chính xác và đó là cách quản lý tài chính nhà hàng chuyên nghiệp.